• Wpisów: 85
  • Średnio co: 33 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 15:50
  • Licznik odwiedzin: 12 448 / 2919 dni
 
premananda
 
Chapter 2 – Vaisnava tattva

O Vaisnavo! Twoja łaska nadaje sens mojej egzystencji.

Definicja Vaisnavy
2.1
grhita-visnu-diksäko
visnu-püjä-paro narah
vaisnavo ‘bhihito ‘bhijńair
itaro ‘smäd avaisnavah

Hari-bhakti-viläsa 1.55 / JD Rozdz. 8

grhita-visnu—przyjąć Visnu mantrę; diksäko—przez inicjację; visnu-püjäparah—zaangażowany w czczenie Śri Visnu; narah—osoba; vaisnavah abhihitah—jest nazywany Vaisnavą; abhijńaih—przez uczonych; itarah asmäd—pozostali; avaisnavah—nie-Vaisnavowie.

   Uczeni orzekli, że Vaisnavą jest każdy, kto jest inicjowany w Visnu mantrze zgodnie ze wskazówkami śastr i angażuje się w czczenie Śri Visnu. Pozostali są nievaisnavami.

Definicja sadhaki – praktykanta służby oddania
2.2
utpanna-ratayah samyan nairvighnyam anupägatäh
krsna-säksät-krtau yogyäh sädhakäh parikirtitäh

BRS 2.1.276 / BRSB str.22

   Osoba w której sercu zamanifestowała się rati (bhava) do Śri Krsny, która posiada kwalifikacje do bezpośredniego postrzegania manifestacji Pana, ale która nie pokonała jeszcze wszystkich przeszkód jest nazywana sadhaka-bhaktą.

Vaisnava-aparädha
2.3
hanti nindati vai dvesti / vaisnavän näbhinandati
krudhyate yäti no harsam / darśane patanäni sat

HBV 10.312/BRSB str. 68/JD Rozdz. 9

   Bicie Vaisnavy, pomawianie go, bycie zazdrosnym o niego, nie powitanie go lub nie zadowolenie go, złoszczenie się na niego i nie odczuwanie przyjemności na jego widok – te sześć rodzajów vaisnava-aparadh powodują upadek do zdegradowanej pozycji.

Definicja aparadh (obraz)
2.4
apagata-rädho yasmät iti aparädhah

apagata—zanik; rädho—uczucia; yasmät—z powodu których; iti—w ten sposób;
aparädhah—obraza.

   Każdy czyn i emocja, która blokuje przepływ miłości i uczuć; każde działanie, które prowadzi do zmniejszenia przywiązania i ochrony okazywanej przez Krsnę; każda aktywność wykonywana w nastroju zazdrości.

Czysty wielbiciel jest tożsamy z Krsną, który przebywa w jego sercu
2.5
iśvara-svarüpa-bhakta tänra adhisthäna
bhaktera hrdaye krsnera satata viśräma

CC Ädi 1.61

iśvara—Bóg, Najwyższa Osoba; svarüpa—tożsamy z; bhakta—czysty wielbiciel; tänra—Jego; adhisthäna—siedziba; bhaktera—wielbiciela; hrdaye—w sercu; krsnera—Pana Krsny; satata—zawsze; viśräma—miejsce spoczynku.

   Czysty wielbiciel stale zaangażowany w miłosną służbę dla Krsny jest tożsamy z Panem, który zawsze przebywa w jego sercu (Tożsamy w sensie bycia bardzo drogim Krsnie i posiadania tego samego nastroju, nie w byciu nieodrębnym od Krsny).

Krsna jest kontrolowany przez miłość Swoich bhaktów i przebywa tylko w ich sercach.
2.6
aham bhakta-parädhino
hy asvatantra iva dvija
sädhubhir grasta-hrdayo
bhaktair bhakta-jana-priyah

ŚB 9.4.63

[śri-bhagavän uväca—Śri Bhagavän powiedział,] aham—Ja; bhakta-parädhinah—jestem zależny od woli Moich wielbicieli; hi—w rzeczywistości; asvatantrah—nie jestem niezależny; iva—dokładnie jak to; dvija—O bräminie; sädhubhih—przez czystych wielbicieli, całkowicie wolnych od wszelkich materialnych pragnień; grasta-hrdayah—Moje serce jest schwytane; bhaktaih—ponieważ są oni wielbicielami; bhakta-jana-priyah—jestem zależny nie tylko od Moich wielbicieli, ale również od wielbicieli Moich wielbicieli (wielbiciel Mojego wielbiciela jest Mi bardzo drogi).

   [Śri Bhagavän powiedział do bramina (Durväsä Muni)]: “Znajduję się pod całkowitą kontrolą Moich wielbicieli. W rzeczywistości nie jestem niezależny. Ponieważ Moi wielbiciele są całkowicie wolni od materialnych pragnień, przebywam wyłącznie w zakątkach ich serc. Co tu mówić o Moich wielbicielach, nawet ci, którzy są wielbicielami Moich wielbicieli są Mi bardzo drodzy.”

Krsna mówi, “czyści wielbiciele są Moim sercem”
2.7
sädhavo hrdayam mahyam
sädhünäm hrdayam tv aham
mad-anyat te na jänanti
näham tebhyo manäg api

ŚB 9.4.68/CC Ädi 1.62

sädhavah—czyści wielbiciele; hrdayam—w środku serca; mahyam—Mnie;
sädhünäm—również czystych wielbicieli; hrdayam—w środku serca; tu—w rzeczywistości; aham—jestem; mat-anyat—nic innego oprócz Mnie; te—oni; na—nie; jänanti—znają; na—nie; aham—Ja; tebhyah—niż ich; manäk api—nawet w najmniejszym stopniu.

   Czysty wielbiciel zawsze przebywa wewnątrz Mojego serca, a Ja zawsze przebywam wewnątrz serca czystego wielbiciela. Moi wielbiciele nie znają nikogo oprócz Mnie, a Ja nie rozpoznaję nikogo oprócz nich.

Vaisnavowie widzą siedzibę Krsny i mogą ją pokazać innym
2.8
om tad visnoh paramam padam / sadä paśyanti sürayo
diviva caksur ätatam / tad vipräso vipanyavo
jägrvämsah samindhate / visnor yat paramam padam

Rg Veda 1.22.20-21/Biog str. 447

om—inwokacja; tad—ten; visnoh—Pana Wisznu; paramam—najwyższa; padam—siedziba; sadä—zawsze; paśyanti—widzą; sürayah—wielbiciele; divi iva—jak na niebie; caksuh—oko; ätatam—szerzyć; tad—to; vipräsah—bramini; vipanyavah—godni czci; jägrvämsah—przebudzeni duchowo; samindhate—objawiają; visnoh—Wisznu; yat—którego; paramam—najwyższa; padam—siedziba.

   Boscy i uczeni Vaisnavowie zawsze mają darśan najwyższej siedziby Wisznu dzięki swojej duchowej (aprakrta) wizji. Tak jak promienie słoneczne są postrzegane na niebie za pomocą materialnej wizji, w ten sam sposób czyści wielbiciele zawsze widzą najwyższą siedzibę Pana Wisznu. Ponieważ ci, godni czci i duchowo przebudzeni, wielbiciele są zdolni do oglądania świata duchowego, mogą również objawić tę najwyższą siedzibę Pana Wisznu innym. Czyści wielbiciele są uosobieniem świętych miejsc.

2.9
bhavad-vidhä bhägavatäs / tirtha-bhütäh svayam vibho
tirthi-kurvanti tirthäni / sväntah-sthena gadäbhrtä

ŚB 1.13.10/CC Ädi 1.63

bhavat—twoja własna osoba; vidhäh—jak; bhägavatäh—wielbiciele; tirtha—święte miejsca pielgrzymek; bhütäh—przemienione w; svayam—osobiście; vibho—O potężny; tirthi-kurvanti—przemienione w święte miejsce pielgrzymek; tirthäni—święte miejsca; sva-antah-sthena—znajdując się w sercu; gadä-bhrtä—Śri Bhagavän.

   Mój panie, wielbiciele tacy jak twoja dobra osoba są w rzeczy samej uosobieniem świętych miejsc. Ponieważ nosisz Śri Bhagavana w swoim sercu, przemieniasz wszystkie miejsca w miejsca pielgrzymek.
(Yudhisthira do Vidury)

Maha-bhagavata widzi Krsnę wszędzie
2.10
sthävara-jangama dekhe, nä dekhe tära mürti
sarvatra haya nija ista-deva-sphürti

CC Mad 8.274

sthävara-jangama—poruszające się i nieruchome; dekhe—widzi; nä—nie; dekhe—widzi; tära—ich; mürti—form; sarvatra—wszędzie; haya—jest; nija—jego własny; ista-deva—godny czci Pan; sphürti—manifestacja.

   Maha-bhagavata, zaawansowany wielbiciel, z pewnością widzi wszystko to, co się porusza i co pozostaje w bezruchu, ale nie widzi dokładnie tych form. Raczej wszędzie widzi zamanifestowaną formę Swojego, godnego czci Pana.

Kto wszędzie widzi Krsnę nie może Go utracić.
2.11
yo mäm paśyati sarvatra / sarvam ca mayi paśyati
tasyäham na pranaśyämi / sa ca me na pranaśyati

BG 6.30

yah—ktokolwiek; mäm—Mnie; paśyati—widzi; sarvatra—wszędzie; sarvam—
wszystko; ca—i; mayi—we Mnie; paśyati—widzi; tasya—dla niego; aham—ja; na—
nie; pranaśyämi—jest stracony; sah—on; ca—również; me—Mnie; na—nie; pranaśyati—jest utracony.

   Osoba, która widzi Mnie wszędzie i wszystko widzi we Mnie, nigdy Mnie nie traci ani Ja nigdy jej nie tracę.

Jedyna prawdziwa dharma jest ustanowiona przez Vaisnavów i Vaisnava śastry.
2.12
ei kali-käle ära nähi kona dharma
vaisnava, vaisnva-śästra, ei kahe marma

CC Mad 9.362

ei kali-käle—w tym wieku Kali; ära—innej; nähi kona—nie ma żadnej; dharma—
religijnej zasady; vaisnava—wielbiciel; vaisnava-śästra—bhakti śastry; ei kahe marma—takie jest znaczenie.

   W tym wieku Kali nie ma innych prawdziwych, duchowych zasad niż te ustanowione przez wielbicieli Vaisnavów i pisma Vaisnava. Jest to istotą wszystkiego.

Nawet uczeni nie mogą zrozumieć słów i działań czystych wielbicieli.
2.13
yänra citte krsna-premä karaye udaya
tänra väkya, kriyä, mudrä vijńeha nä bujhaya

CC Mad 23.39

yänra citte—w czyim sercu; krsna-premä—miłość do Krsny; karaye udaya—budzi się; tänra—jego; väkya—słowa; kriyä—czynności; mudrä—symptomy; vijńeha—nawet uczony; nä bujhaya—nie rozumie.

   Nawet najwięksi uczeni nie mogą zrozumieć słów, czynności i cech czystego wielbiciela w którego sercu rozbudziła się krsna-prema.

Niewielbiciele nie są w stanie postrzec transcendentalnych cech Vaisnavów
2.14
dekhiyä nä dekhe yata abhaktera gana
ulüke nä dekhe yena süryera kirana

CC Ädi 3.86

dekhiyä—patrząc; nä dekhe—nie widzą; yata—wszyscy; abhaktera—niewielbicieli;
gana—tłumy; ulüke—sowa; nä dekhe—nie widzi; yena—tak jak; süryera—słońca; kirana—promienie.

   Niewielbiciele nie mogą postrzec transcendentalnych cech Vaisnavów, tak jak sowa nie widzi promieni słonecznych, chociaż ma oczy.

Twardszy od pioruna, miększy od rosy
2.15
vajräd api kathoräni / mrdüni kusumäd api
lokottaränam cetämsi / ko nu vijńätum iśvaram

CC Mad 7.73

vajrät api—niż piorun; kathoräni—twardszy; mrdüni—miększy; kusumät api—niż kwiat; loka-uttaränäm—osoby znajdujące się ponad ludzką platformą zachowań;
cetämsi—serca; kah—kto; nu—ale; vijńätum—zrozumieć; iśvaram—zdolny.

   Kto może zrozumieć serca wzniosłych, transcendentalnych osobistości, których natury są twardsze niż piorun i miększe niż kwiat lotosu?

Trzy rodzaje substancji o wielkiej duchowej mocy pochodzące od czystych wielbicieli
2.16
bhakta-pada-dhüli ära bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-avaśesa—ei tina mahä-bala
ei tina—sevä haite krsna-premä haya
punah punah sarva-śästre phukäriyä kaya

CC Antya 16.60-61/BRSB str.68/MS 7 pt

bhakta-pada-dhüli—pył z lotosowych stóp wielbiciela; ära—i; bhakta-padajala—
woda, która obmyła stopy czystego wielbiciela; bhakta-bhukta-avaśesa—resztki jedzenia przyjętego przez czystego wielbiciela; tina—trzy; mahä-bala—bardzo potężne; ei tina-sevä—pełnienie służby dla tych trzech rzeczy; haite—z; krsna-prema—ekstatyczna miłość do Krsny; haya—jest; punah punah—raz za razem; sarva-śästre—wszystkie objawione pisma; phu-käriyä kaya—ogłaszają głośno.

   Pył z lotosowych stóp wielbicieli, woda, która obmyła ich stopy i resztki ich maha-maha prasadam [zarówno hari-katha jak i prasadam] – te trzy rzeczy są bardzo potężne. Dzięki służeniu im osiąga się krsna-premę. Takie jest oznajmienie śastr.

Vaisnava-seva i nama-sankirtana obdarzają stopami Śri Krsny
2.17
prabhu kahe—“vaisnava-sevä, näma-sankirtana
dui kara, śighra päbe śri-krsna-carana”

CC Mad 16.70

prabhu kahe—Pan odpowiedział; vaisnava-sevä—służba dla Vaisnavów; näma
sankirtana—intonowanie świętego imienia Pana; dui kara—wykonując te dwie rzeczy; śighra—bardzo szybko; päbe—otrzymasz; śri-krsna-carana—schronienie u lotosowych stóp Pana, Śri Krsny.

   Śri Caitanya Mahaprabhu odpowiedział, „Powinieneś zaangażować się w służbę dla sług Krsny i zawsze intonować święte imię Krsny. Jeżeli będziesz praktykował te dwie czynności, bardzo szybko osiągniesz schronienie u lotosowych stóp Krsny.

Niezachwiani wielbiciele są nieustraszeni.
2.18
näräyana-paräh sarve / na kutaścana bibhyati
svargäpavarga-narakesv / api tulyärtha-darśinah

ŚB 6.17.28

näräyana-paräh—czyści wielbiciele, którzy są zainteresowani tylko służbą dla Narayana, Boga, Najwyższej Osoby; sarve—wszystkie; na—nie; kutaścana—nigdzie; bibhyati—obawiają się; svarga—na wyższych systemach planetarnych; apavarga—będąc wyzwolonym; narakesu—i w piekle; api—nawet; tulya—równy; artha—wartość; darśinah—kto widzi.

   Wielbiciele zaangażowani wyłącznie w pełnienie służby oddania dla Boga, Najwyższej Osoby, Narayana, nigdy nie obawiają uwarunkowanego życia. Wszystkie planety niebiańskie i piekielne są dla nich takie same, ponieważ są oni zainteresowani wyłącznie pełnieniem służby dla Pana.

Wszystkie dobre cechy Krsny i półbogów manifestują się w osobie, która posiada niezachwianą wiarę w Krsnę
2.19
yasyästi bhaktir bhagavaty akińcanä
sarvair gunais tatra samäsate suräh
haräv abhaktasya kuto mahad-gunä
manorathenäsati dhävato bahih

ŚB 5.18.12/CC Ädi 8.58, Mad 22.76/BR 4.20

yasya—kogo; asti—jest; bhaktih—służba oddania; bhagavati—dla Śri Bhagavana; akińcanä—wolna od materialnych pragnień; sarvaih—wszystkie; gunaih—z dobrymi cechami; tatra—tam; samäsate—przebywają; suräh—półbogowie; harau—dla Pana; abhaktasya—niewielbiciela; kutah—gdzie; mahat-gunah—wspaniałe cechy; manah-rathena—przez umysłowe wymysły; asati—dla tymczasowej, materialnej przyjemności; dhävatah—biegnąc; bahih—zewnętrznie.

   W każdym, kto posiada niezachwianą wiarę w Krsnę, wszystkie dobre cechy Krsny i półbogów manifestują się automatycznie. Natomiast osoba, która nie posiada oddania dla Śri Bhagavana, nie ma żadnych dobrych kwalifikacji, gdyż jest zaangażowana w umysłowe spekulacje na materialnej platformie, która jest zewnętrzną cechą Pana.

Nie możesz dodać komentarza.