• Wpisów: 85
  • Średnio co: 33 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 15:50
  • Licznik odwiedzin: 12 448 / 2919 dni
 
premananda
 
Śri Guru wznosi ucznia ponad gjanę do czystego oddania

1.51
evam gurüpäsanayaika-bhaktyä
vidyä-kuthärena śitena dhirah
vivrścya jiväśayam apramattah
sampadya cätmänam atha tyajästram

SB 11.12.24/GKH 1.59

evam—w ten sposób (z wiedzą, którą ci przekazałem); guru—mistrza duchowego;
upäsanayä—rozwinięta dzięki czczeniu; eka—niezanieczyszczona; bhaktyä—dzięki miłosnej służbie oddania; vidyä—wiedzy; kuthärena—mieczem; śitena—ostry; dhirah—ten, kto jest umocniony w wiedzy; vivrścya—odcinając; jiva—żywej istoty; äśayam—ciało subtelne (przepełnione desygnatami stworzonymi przez trzy siły natury materialnej); apramattah—będąc bardzo uważnym w życiu duchowym; sampadya—osiągając; ca—i; ätmänam—Bóg, Najwyższa Osoba; atha—następnie;
tyaja—powinieneś porzucić; astram—środki dzięki którym osiągnąłeś doskonałość.

   Z umocnioną inteligencją powinieneś rozwinąć niezanieczyszczoną służbę oddania dzięki troskliwemu czczeniu mistrza duchowego i ostrym mieczem transcendentalnej wiedzy odciąć subtelne, materialne przykrycia duszy. Po osiągnięciu Boga, Najwyższej Osoby, powinieneś odłożyć miecz wiedzy (i zastąpić go bhakti).

Obraza wobec Guru  jest niewybaczalna

1.52
harau ruste gurus trätä / gurau ruste na kaścana
tasmät sarva-prayatnena / gurum eva prasädayet

Adityä Puräna/HBV 4.360/Bhakti San. A 237/BRSB str. 44/Arcana-dipikä str. 119/KGH (P)

harau—kiedy Śri Hari; ruste—jest rozgniewany; guru—Śri Guru; trätä—wyzwala (ucznia); gurau—kiedy Śri Guru; ruste—jest rozgniewany; na kaścana—nikt nie (może uratować); tasmät—dlatego; sarva-prayatnena—za wszelką cenę; eva—z pewnością; prasädayet—należy zadowolić; gurum—Śri Guru.

   Jeśli Krsna jest rozgniewany, mistrz duchowy może cię uratować. Jeśli mistrz duchowy jest rozgniewany, nikt cię nie uratuje. Dlatego uczyń wszystko, aby zadowolić swojego mistrza duchowego.

Nawet Harinama nie może uwolnić od obraz popełnionych wobec Vaisnavy

1.53
hari-sthäne aparädhe täre harinäma
vaisnava-sthäne aparädhe nahika edäna

Ei-Bära Karunä Kara, SGG p. 27

   Obrazy popełnione wobec lotosowych stóp Śri Hari są usuwane dzięki harinama. Ale od obraz popełnionych wobec Vaisnavy nie można się uwolnić za pomocą żadnych środków.

Bona fide mistrz duchowy jest nieróżny od Śri Krsny

1.54
sa vai priyatamaś cätmä / yato na bhayam anv api
iti veda sa vai vidvän / yo vidvän sa gurur harih

SB 4.29.51/GKH (P)

sah—On; ätmä—Dusza Najwyższa; vai—z pewnością; priyatamah—najdroższy; ca—również; yatah—z Jego powodu; na—nigdy; bhayam—strach; anu—nieznaczny; api—nawet; iti veda—(ten, kto) wie; sah—on; vai—z pewnością; vidvän—wykształcony; yah—ten, kto; vidvän—wykształcony; sah—on; guruh—mistrz duchowy; harih—(nie różny od) Śri Hari.

   Każdy, kto pełni służbę oddania, nie obawia się niczego w materialnej egzystencji. Dzieje się tak, ponieważ Bóg, Najwyższa Osoba, jest Duszą Najwyższą i przyjacielem każdego. Kto zna ten sekret jest wykształcony i może przyjąć pozycję mistrza duchowego całego świata. Kto jest bona fide mistrzem duchowym, reprezentantem Krsny, jest nieróżny od Krsny.

Ciało jest łodzią, Guru jest kapitanem, a Śastry są pomyślnymi wiatrami

1.55
nr-deham ädyam su-labham su-durlabham
plavam su-kalpam guru-karnadhäram
mayänukülena nabhasvateritam
pumän bhaväbdhim na taret sa ätma-hä

SB 11.20.17

nr—ludzkie; deham—ciało; ädyam—źródło wszystkich pomyślnych rezultatów; su-labham—osiąganych bez wysiłku; su-durlabham—chociaż niemożliwe do osiągnięcia za pomocą wielkich wysiłków; plavam—łódź; su-kalpam—w najwyższym stopniu dopasowana do celu; guru—mając mistrza duchowego; karna-dhäram—jako kapitan łodzi; mayä—przeze Mnie; anukülena—z przychylnymi; nabhasvatä—wiatrami; iritam—zmuszona; pumän—osoba; bhava—materialnej egzystencji; abdhim—ocean; na—nie; taret—przekraczać; sah—on; ätma-hä—zabójca swojej własnej duszy.

   Ludzkie ciało, które może obdarzyć wszystkimi korzyściami w życiu, jest automatycznie otrzymywane dzięki prawom natury, chociaż jest bardzo rzadkie. To ludzkie ciało można porównać do doskonałej łodzi mającej mistrza duchowego za kapitana, a instrukcje Boga, Najwyższej Osoby, za korzystne wiatry popychające łódź we właściwym kierunku. Biorąc pod uwagę wszystkie te zalety, żywa istota, która nie używa swojego ludzkiego ciała do przekroczenia oceanu materialnej egzystencji, musi być uważana za zabójcę swojej własnej duszy.

Kto uważa Mistrza Duchowego za zwykłego człowieka idzie do piekła

1.56
ärcye visnau śilä-dhir gurusu nara-matir vaisnave jäti-buddhir
visnor vä vaisnavänäm kali-mala-mathane päda-tirthe ‘mbu-buddhih
śri-visnor nämni mantre sakala-kalusa-he śabda-sämanya-buddhir
visnau sarveśvare tad-itara-sama-dhir yasya vä näraki sah

Pädma Puräna/Padyävali 115/PJ 4.14

ärcye—godne czci Bóstwo; visnau—Pana Wisznu; śilä—jak kamień; dhih—konepcja; gurusu—mistrzów duchowych; nara—będąc zwykłym człowiekiem; matih—koncepcja; vaisnave—vaisnavom; jäti—narodzin; buddhih—koncepcja; visnoh—Pana Wisznu; va—lub; vaisnavänäm—Vaisnavów; kali—Kali-yugi; mala—nieczystości; mathane—w zniszczeniu; päda—stóp; tirthe—w miejscu pielgrzymek; ambu—wody; buddhih—koncepcja; śri-visnoh—Pana Wisznu; nämni—w imieniu; mantre—mantra; sakala—wszystkie; kalusa—nieczystości; he—niszcząc; śabda—dźwięk; samanya—zwykły; buddhih—koncepcja; visnau—Pana Wisznu; sarva—wszystkich; iśvare—pan; tat—niż On; itara—inni; sama—równy; dhih—koncepcja; yasya—którego; va—lub; näraki—mieszkaniec piekła; sah—on.

   Każdy, kto uważa godne czci Bóstwo za kamień; kto uważa Guru Vaisnavę za zwykłego śmiertelnika; kto uważa Vaisnavę za podlegającego ograniczeniom kasty, pochodzenia lub wyznania; kto uważa święte wody obmywające stopy Pana Wisznu (wody Gangesu) lub Vaisnavy (caranamrta) za zwykłą wodę; kto uważa święte imię (Hare Krsna maha-mantra), która niszczy wszystkie grzechy za materialną wibrację dźwiękową; i kto uważa Boga bogów, Pana Wisznu, za będącego na poziomie półbogów – taka osoba jest mieszkańcem piekła.

1.57
gurusu nara-matir yasya vä näraki sah

Pädma Puräna/KGH 1.56

   O osobie, która myśli o mistrzu duchowym jako o zwykłym człowieku, mówi się, że żyje w piekle.

Niebezpieczeństwo przyjęcia pozycji Guru bez posiadania kwalifikacji

1.58
Krpä Kara Vaisnava Thäkura, Śrila Bhaktivinoda Thäkura
SGG str. 31

krpä kara vaisnava thäkura
sambandha jäniyä, bhajite bhajite, abhimäna hau düra (1)

   O Vaisnava Thäkura, proszę, obdarz mnie swoją łaską – wiedzą o moim związku z Bhagavanem i kwalifikacjami do praktyki bhajanu, odciągając daleko moje fałszywe ego.

‘ämi ta’ vaisnava,’ e buddhi haile, amäni nä ha’ba ämi
pratisthäśä äsi’, hrdaya düsibe, haiba niraya-gämi (2)

   Jeśli myślę, „Jestem Vaisnavą”, to nigdy nie stanę się pokornym. Moje serce zanieczyści się pragnieniem otrzymywania szacunku od innych i na pewno pójdę do piekła.

tomära kinkara, äpane jäniba, ‘guru’-abhimäna tyaji’
tomära ucchistha, pada-jala-renu, sadä niskapate bhaji (3)

   Obdarz mnie swoją łaską, tak abym mógł wyrzec się fałszywej koncepcji bycia Guru i mógł zostać twoim sługą. Pozwól mi przyjąć bez obłudy resztki wody, która obmyła twoje stopy.

‘nije śrestha’ jäni’, ucchisthädi däne, ha’be abhimäna-bhära
täi śisya tava, thäkiyä sarvadä, nä laiba püjä kä’ra (4)

   Myśląc, że jestem nadrzędny (guru-abhimana) i ofiarowując swoje resztki innym, będę obciążony brzemieniem fałszywej dumy. Pozwól mi zawsze uważać się za twojego ucznia i nie przyjmować czci ani pochwał od innych.

amäni mänada, haile kirtane, adhikära dibe tumi
tomära carane, niskapate ämi, kädiyä lutiba bhümi (5)

   W ten sposób wyrzeknę się pragnienia okazywania mi respektu i będę mógł okazywać szacunek innym. Szczerze lamentując u twoich lotosowych stóp i tarzając się po ziemi, modlę się, abyś obdarzył mnie zdolnością spełniania czystego kirtana.

Śri Guru Vandanä

1.59
näma-śrestham manum api śaci-pütram atra svarüpam
rüpam tasyägrajam uru-pürim mäthurim gosthavätim
rädhä-kundam giri-varam aho! rädhikä-mädhaväśam
präpto yasya prathita-krpayä śri-gurum tam nato’smi

Śri Muktä-carita, Raghunätha däsa Gosvämi/SGG str. 6

   Jestem kompletnie zadłużony u Śri Gurudeva. Dlaczego? Dał mi on tak wiele rzeczy: najwyższą koncepcję świętego imienia Krsny, najwyższą formę dźwięku, która zawiera najwyższą formę myśli, aspiracji, ideału, wszystkiego. I dał mi służbę dla naszego wielkiego zbawcy, Śri Caitanyi Mahaprabhu, i Jego najdroższego asystenta, Svarupy Damodary. Obdarzył mnie towarzystwem Śri Rupy, który otrzymał polecenie szerzenia najgłębszych sekretów serca, najwyższej miłości, raganuga-bhakti. Gurudeva podarował mi Śrila Sanatanę Gosvamiego, który obdarza nas sambandha-gjaną, właściwym zrozumieniem naszego związku ze Śri Krsną i dał mi Matura Mandalę, która pomoże mi w moim pamiętaniu Radhy i Govindy, gdziekolwiek spojrzę. Dzięki swojej łasce, Gurudeva objawił nadzwyczajną pozycję Radha-kunda, ulubionego miejsca rozrywek Radhy i Govindy, oraz Giriraja Govardhana. W końcu dał mi nadzieję, że pewnego dnia podejmę służbę dla Śri Śri Radhiki i Madhavy. Zapewnił mnie o tym mój Gurudeva, dlatego z całym szacunkiem skłaniam moją głowę do jego lotosowych stóp.

   Śrila B.R. Śridhara Gosvami Maharaja: Jeśli jesteśmy świadomi wszystkich tych duchowych zagadnień, możemy myśleć, że zbliżyliśmy się do naszego Gurudeva we właściwy sposób. Kim jest nasz Guru? Jaka jest jego misja? Jest ona przepełniona tymi wszystkimi rzeczami. Poza tym, co jest naszym interesem?

Śri Guru Pranama

1.60
mükam karoti väcälam / pangum langhayate girim
yat-krpä tam aham vande / śri-gurum dina-täranam

Bhavärtha Dipikä, Mangala Stotram 1/ CC Mad 17.80/ Gitä Dhyänam 8

mükam—niemowa; karoti—robić; väcälam—elokwentny mówca; pangum—kulawy; langhayate—powoduje przejście; girim—góra; yat-krpä—którego łaska; tam—Jemu; aham—ja; vande—ofiarowuję pokłony; śri gurum—(mojemu) mistrzowi duchowemu; dina—upadły i nędzny; täranam—wyzwala.

   Ofiarowuję pełne szacunku pokłony mojemu mistrzowi duchowemu, wyzwolicielowi wszystkich upadłych dusz, którego łaska przemienia niemowę w elokwentnego mówcę, a kulawemu umożliwia przejście góry.  

1.61
namas te gurudeväya sarva-siddhi-pradäyine
sarva-mangala-rüpäya sarvänanda-vidhäyine

SGG str. 6

   Ofiarowuję pranama Śrila Gurudevowi, który jest uosobieniem wszelkiej pomyślności i który obdarza wszelką duchową doskonałością i szczęściem.

Vijńapti

1.62
he śri-guro jńäna-da dina-bandho svänanda-dätah karunaika-sindho
vrndävanäsina hitävatära prasida rädhä-pranaya-pracära

Arcana Paddhati/SGG str. 7

   O Gurudeva! Obdarzasz transcendentalną wiedzą, jesteś przyjacielem upadłych, obdarzasz duchowym szczęściem, które istnieje w twoim własnym sercu, jesteś oceanem szczęścia, przebywasz we Vrndavanie, jesteś inkarnacją pomyślności i nauczasz o miłości Śrimati Radhiki do Krsny. Proszę bądź miłosierny dla mnie.

1.63
träyasva bho jagannätha guro samsära-vahninä
dagdham mäm käla-dastam ca tväm aham śaranam gatah

Śri Hari-bhakti-vilasa 101, Gopal Bhatta Gosvämi/SGG str. 7

träyasva—ocal; bhah—O; jagannätha—panie światów; guro—O mistrzu duchowy; samsära-vahninä—przez ogień powtarzających się narodzin i śmierci; dagdham—palony; mäm—mnie; käla—przez czas; dastam—bity; ca—i; tväm—ciebie; aham—ja; śaranam—schronienia; gatah—poszedł.

   O Gurudeva, panie tego świata! Widząc, że egzystencja materialna jest jak rozszalały pożar leśny, który przypomina pochłaniające usta Jamaradża, przyjmuję w tobie schronienie i proszę o wyzwolenie. [lub] O mistrzu duchowy, O panie światów, proszę ochroń mnie, gdyż jestem smagany przez czas i palony przez płomienie powtarzających się narodzin i śmierci. Podporządkowuję się i przyjmuję schronienie w tobie.

Śri Guru-Rüpa-Sakhi Pranäma

1.64
rädhä-sammukha-samsaktim sakhi-sanga-niväsinim
täm aham satatam vande guru-rüpäm paräm sakhim

Brhat-bhakti-tattva-sära/SGG str. 7

aham—ja; satatam—zawsze; vande—ofiarowuję modlitwy; täm—tej; guru-rüpäm—
formie Śri Guru; paräm—(jako) najwyższej; sakhim—przyjaciółce mańjari (Śrimati Radhiki); samsaktim—w pełni przywiązanej; rädhä-sammukha—do towarzystwa Śri Radhy; nivasinam—zamieszkującą; sakhi-sanga—w towarzystwie Jej sakhi.

   Zawsze czczę mojego Guru, który w swojej formie jako wzniosła sakhi mańjari jest szczęśliwie zaabsorbowana towarzystwem Śrimati Radhiki i pozostałych sakhi.

Modlitwa w nastroju tęsknoty do Śri Guru

1.65
tvam gopikä vrsa-raves tanayäntike ‘si
sevädhikärini guro nija-päda-padme
däsyam pradäya kuru mäm vraja-känane śrirädhänghri-
sevana-rase sukhinim sukhäbdhau

Stava Kalpadruma, Raghunätha däsa Gosvämi

tvam—Ty; asi—jesteś; gopikä—gopi, ukochana; antike—nieopodal; tanayä—córka; vrsa-raveh—Króla Vrsabhanu; sevä-adhikärini—pełnisz dla Niej służbę; guro—O Śri Guru; pradäya—proszę obdarz; däsyam—służba; nija-pädapadme—u twoich lotosowych stóp; kuru—uczyń; mäm—mnie; sukhinim—szczęśliwym; vrajakänane—w lesie Vrajy; śri-rädhänghri—lotosowe stopy Śri Radhy; sukhäbdhau—w oceanie ekstatycznego szczęścia; sevana-rase—służenia Jej z rasą;

   O Gurudeva! Jesteś gopiką, ukochaną, Śrimati Radhiki. Jesteś zanurzona w oceanie szczęścia i możesz obdarzyć transcendentalną służbą dla Niej. Proszę obdarz mnie schronieniem u swoich lotosowych stóp, tak abym również mógł być ekstatycznie zaangażowany w transcendentalną służbę dla Niej w kuńjach Vrajy.

Nie możesz dodać komentarza.