• Wpisów: 85
  • Średnio co: 33 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 15:50
  • Licznik odwiedzin: 12 448 / 2919 dni
 
premananda
 
Oszuści pozujący na 'Guru' są powszechni, ale prawdziwy Guru jest bardzo rzadki

1.32
guravo bahavah santi śisya-vittäpahärakäh
durlabhah sad-gurur devi śisya-santäpahärakah

Puräna-väkya/GKH 1.48

   [Pan Śiva powiedział do Parvati:] Wielu 'Guru' wykorzystuje swoich uczniów i okrada ich. Eksploatują swoich uczniów i używają ich do gromadzenia bogactw, ale Guru, który może uwolnić swoich uczniów od nieszczęść jest bardzo rzadki.

Śastry nakazują porzucenie 'Guru' oszustów

1.33
guror apy avaliptasya / käryäkäryam ajänatah
utpatha-pratipannasya / parityägo vidhiyate

Mahäbhärata, Udyoga Parva 179.25/BRSB p. 47/JD Rozdz. 20/GKH 1.49

apy—nawet; guroh—(osoba, która wykonuje obowiązki) Guru; avaliptasya—która jest przywiązana do zadowalania zmysłów (bardziej niż do praktyki bhakti); ajänatah—która nie wie; kärya-akäryam—co należy, a czego nie należy robić; utpatha-pratipannasya—która podąża ścieżką grzechu, porzucając ścieżkę czystej bhakti; vidhiyate—powinna być; parityägah—odrzucona.

   Obowiązkiem każdego jest porzucenie Guru, który zamiast do praktyki bhakti jest przywiązany do zadowalania zmysłów, który nie wie co należy, a czego nie należy robić i który zbacza ze ścieżki czystej bhakti, zarówno z powodu nieodpowiedniego towarzystwa lub złego nastawienia do Vaisnavów.

   Komentarz Śrila Jivy Gosvamiego: „Guru, który jest zazdrosny o czystych wielbicieli, który bluźni przeciwko nim lub zachowuje się wobec nich złośliwie, powinien zostać natychmiast odrzucony, mając w pamięci werset „guror api avaliptasya”. Takiemu zazdrosnemu Guru brakuje nastroju i charakteru Vaisnavy. Śastry zakazują przyjmowania inicjacji od niewielbiciela. Znając te wskazówki pism, szczery wielbiciel porzuca fałszywego Guru, który jest zazdrosny o wielbicieli. Po porzuceniu osoby, która nie posiada prawdziwych cech Guru, jeśli wielbiciel nie posiada duchowego przewodnictwa, jego powinnością będzie poszukiwanie maha-bhagavaty Vaisnavy i podjęcie służby dla niego. Dzięki stałemu pełnieniu służby dla takiego czystego wielbiciela, osiągnie on najwyższy cel życia.” (Bhakti-Sandarbha, A 238/GKH 1.52)

Obydwoje pójdą do piekła – Guru, który jest oszustem i jego uczeń

1.34
yo vyaktir nyäya-rahitam / anyäyena śrnoti yah
täv ubhau narakam ghoram / vrajatah kälam aksayam

HBV 1.101/JD Rozdz. 20/GKH 1.51

   Osoba, która pozuje na acaryę, ale mówi rzeczy niezgodne z konkluzjami Śrimad Bhagavatam i innych pism lub wykonuje kirtana sprzeczne z prawdziwą gloryfikacją Śri Krsny, z pewnością upadnie wraz ze swoimi uczniami do piekła na niezliczoną liczbę żyć. Dotyczy to także wszystkich osób, które słuchają takich sprzecznych z oddaniem komentarzy i kirtana.

Należy porzucić materialistycznego i zawodowego Guru

1.35
paramärtha-gurväśrayo vyavahärika-gurvädi parityägenäpi kartavyah

Bhakti-Sandarbha, annucheda 210/GKH 1.53

   Nie należy przyjmować na mistrza duchowego osoby, która zajmuję tę pozycję w wyniku dziedziczenia lub społecznych i instytucjonalnych konwencji. Należy odrzucić takiego profesjonalnego 'Guru'. Należy przyjąć kwalifikowanego mistrza duchowego, który może pomóc w osiągnięciu najwyższego celu życia, krsna-premy.

Kto odrzucił fałszywego Guru, powinien przyjąć prawdziwego Guru

1.36
avaisnavopadistena / mantrena nirayam vrajet
punaś ca vidhinä samyag / grähayed vaisnaväd guroh

HBV 4.144/BRSB p. 47/JD rozdz. 20/GKH 1.54

   Każdy, kto przyjmuje mantrę od Guru, który nie jest Vaisnavą, tzn. który zadaje się z kobietami i który nie posiada krsna-bhakti, upadnie do piekła. Dlatego, zgodnie z zasadami śastr, należy przyjąć mantrę od Guru, który jest Vaisnavą.

Służba dla Śri Guru kulminuje w ekstatycznej służbie dla Śri Krsny

1.37
yat-sevayä bhagavatah / küta-sthasya madhu-dvisah
rati-räso bhavet tivrah / pädayor vyasanärdanah
duräpä hy alpa-tapasyä / sevä vaikuntha-vartmasu

SB 3.7.19-20/MS 7, pt

yat—kto; sevayä—dzięki służbie; bhagavatah—dla Bhagavana (zarówno dla Krsny jak i Guru); küta-sthasya—niezmiennego, stałego; madhu-dvisah—wroga asury Madhu; rati-räsah—przywiązanie w różnych nastrojah; bhavet—rozwija; tivrah—wielce ekstatyczny; pädayoh—stóp; vyasana—nieszczęścia; ardanah—niszczy; duräpä—rzadko osiągany ; hi—z pewnością; alpa-tapasah—osoby, której wyrzeczenia są niewielkie; sevä—służba; vaikuntha—Vaikuntha; vartmasu—na śieżce.

   Dzięki służeniu lotosowym stopom Śri Guru można rozwinąć transcendentalną ekstazę w służbie dla Bhagavana, który jest wrogiem demona Madhu, usuwa cierpienia Swoich czystych wielbicieli, a pełnienie służby dla Niego niszczy materialne uwikłanie. Dla osób, które nie są zbytnio wyrzeczone i nie posiadają pobożnych zasług, bardzo trudne jest podjęcie służby dla takich wielbicieli, którzy są bardzo drodzy Krsnie.

Oddanie dla Śri Bhagavana automatycznie implikuje oddanie dla Śri Guru

1.38
yävanti bhagavad-bhakter angäni kathitäniha
präyas tävanti tad-bhakta-bhakter api budhä viduh

BRS 1.2.219/MS 7 pt

   Uczony wie, że prawie wszystkie formy służby oddania dla Najwyższego Pana (opisane w BRS) są również spełniane w służbie dla wielbiciela Bhagavana (Śri Guru).

Śri Guru jest aśraya Bhagavanem

1.39
ayatim niyatim caiva [lub] utpattim pralayam caiva
bhütänam agatim gatim
vetti vidyäm avidyäm ca
sa väcyo bhagavän iti

Visnu Puräna 6.5.78/BB 1.5.37

ayatim—niepomyślny; niyatim—pomyślny; ca—również; eva—z pewnością; bhütänam—żywych istot; agati—straszne przeznaczenie; gatim—upragnione przeznaczenie; vetti—zna; vidyäm—wiedza; avidyäm—ignorancja; ca—i; sah—on; väcyah—jest przeznaczony; bhagavän—Najwyższy Pan; iti—w ten sposób.

   Osoba, która zna prawdę o wiedzy i ignorancji, ostatecznym celu i nieszczęsnym, uwarunkowanym stanie wszystkich żywych istot oraz stwarzaniu i destrukcji, zasługuje na tytuł 'bhagavan'.

Cztery rodzaje niedoskonałości nie występują w śastrach ani w Śri Guru

1.40
bhrama, pramäda, vipralipsä, karanäpätava
ärsa-vijna-väkye nähi dosa ei saba

CC Ädi 2.86

bhrama—błędy; pramäda—iluzja; vipralipsä—oszukiwanie; karana-apätava—
niedoskonałości zmysłów; ärsa—mędrcy; vijna-väkye—w mądrych słowach; nähi—nie; dosa—błędy; ei—te; saba—wszystkie.

   Błędy, iluzja, oszukiwanie i niedoskonała percepcja nie występują w słowach prawdziwych sadhu [Śri Guru jest wolny od materialnych niedoskonałości i dlatego wszystko co robi i mówi jest doskonałe.]

Kto nie posiada kwalifikacji do zajęcia pozycji Guru

1.41
gurur na sa syät sva-jano na sa syät
pitä na sa syäj janani na sä syät
daivah na tat syän na patiś ca sa syän
na mocayed yah samupeta-mrtyum

SB 5.5.18

guruh—mistrz duchowy; na—nie; sah—on; syät—powinien zostać; sva-janah—krewny; na—nie; sah—taka osoba; syät—powinna zostać; pitä—ojciec; na—nie; sah—on; syät—powinien być; janani—matka; na—nie; sä—ona; syät—powinna być; daivam—godne czci bóstwo; na—nie; tat—to; syät—powinno być; na—nie; patih—mąż; ca—również; sah—on; syät—powinien zostać; na—nie; mocayet—może wyzwolić; yah—kto; samupeta-mrtyum—osobę znajdującą się w samsarze, w cyklu narodzin i śmierci.

   Taki Guru nie jest Guru, taki ojciec nie jest ojcem, taka matka nie jest matką, taki półbóg nie jest półbogiem i taki krewny nie jest krewnym, który nie jest w stanie ochronić nas przed objęciami śmierci, nie może obdarzyć nas wiecznym życiem i nie może uchronić nas przed ignorancją z powodu której jesteśmy głęboko zanurzeni w tym materialnym świecie.

Przyjęcie schronienia Guru, który nie jest osobą w pełni samo zrealizowaną jest bezużyteczne

1.42-
śabda-brahmani nisnäto / na nisnäyät pare yadi
śramas tasya śrama-phalo / hy adhenum iva raksatah

SB 11.11.18/SBG p. 315

śabda-brahmani—w literaturze Wedyjskiej; nisnätah—ekspert dzięki kompletnym studiom; na nisnäyät—nie zajmuje umysłu; pare—Najwyższym; yadi—jeśli; śramah—trud; tasya—jego; śrama—wielkiego wysiłku; phalah—owoc; hi—z pewnością; adhenum—krowa, która nie daje mleka; iva—podobnie; raksatah—osoby, która chroni.

   Przyjęcie schronienia 'Guru', który jest wielce wykształcony w literaturze Wedyjskiej, ale który nie zrealizował Parabrahmana (Krsny) jest jak ochrona bezpłodnej krowy, która nie daje mleka. Jest to bezużyteczny trud i osoba taka nie osiągnie żadnego rezultatu.

Krsna jest Guru całego świata

1.43
vande krsnam jagad-gurum

Śri Garga samhitä/Närada Pancarätra

   Składam pełne szacunku pokłony Krsnie, który jest Guru całego świata.

Jednakże Śrimati Radhika jest Guru Krsny

1.44
rädhikära prema—guru, ämi—śisya nata
sadä ämä nänä nrtye näcäya udbhata

Ädi 4.124

rädhikära—Śrimati Radhiki; prema—ekstatyczna, transcendentalna miłość; guru—
nauczyciel; ämi—Ja; śisya—uczeń; nata—tancerz; sadä—zawsze; ämä—Mnie; nänä—różne; nrtye—w tańcach; näcäya—sprawia, że zaczynam tańczyć; udbhata—w nowym stylu.

   Krsna mówi, „Prema Radhiki jest Moim Guru, a Ja jestem Jej tańczącym studentem. Jej prema sprawia, że zaczynam tańczyć w różnych nowych stylach.

~ Diksä – Boska Wiedza ~

1.45
divyam jńänam yato dadyät
kuryät päpasya sanksayam
tasmät dikseti sä proktä
deśikais tattva-kovidaih

Visnu-yämala/HBV 2.9/CC Mad 15.108 pt/Upad 5 pt/BRSB str. 48

yatah—ponieważ; dadyät—może obdarzyć; divyam—boską; jńänam—wiedzą; kuryät—może sprawić; sanksayam—całkowite zniszczenie; päpasya—grzechu; tasmät—dlatego; sä—to; proktä—jest opisywane; iti—jako; diksä—di-ksä; deśikaih—przez przewodników (Guru); tattva-kovidaih—którzy są biegli w nauce o transcendentalnych prawdach.

   Ten proces, który obdarza transcendentalną wiedzą (divya-jńana) i niszczy (ksa) grzeszne pragnienia zadowalania zmysłów jest nazywany diksa przez uczone autorytety w prawdzie absolutnej.

   Śrila Jiva Gosvami: Słowa „divyam jńanam” odnoszą się tutaj do opisu transcendentalnej formy Pana jak również do wiedzy na temat naszego związku z Krsną (otrzymaną w formie nasionka w diksa-mantrach). Intonowanie tych mantr ustanawia związek (sambandha) z Najwyższym Panem.  (Bhakti sandarbha 283)

1.46

divya-jńänam ksapayati iti diksä

   Diksä oznacza... „Di”, divya-jńanam, transcendentalną wiedzę (wiedzę o swojej svarupie i swoim istadevie); „ksa” oznacza „niszczyć”; również „iksa”, które oznacza „darśana”, widzieć lub „ksapayati”, tłumaczyć.

1.47

prabhu kahe,—“vaisnava-deha ‘präkrta’ kabhu naya
‘apräkrta’ deha bhaktera ‘cid-änanda-maya’
diksä-käle bhakta kare ätma-samarpana
sei-käle krsna täre kare ätma-sama
sei deha kare tära cid-änanda maya
apräkrta-dehe tänra caraëa bhajaya

CC 3.4.192-3/GKH 13.147/Art of Sädhana rozdz. 7

prabhu kahe—Śri Caitanya Mahäprabhu powiedział; vaisnava deha—ciało Vaisnavy; präkrta—materialne; kabhu naya—nigdy nie jest; apräkrta—transcendentalne; deha—ciało; bhaktera—wielbiciela; cit-änanda-maya—zbudowane całkowicie z transcendentalnego szczęścia; diksä-käle—w czasie inicjacji; bhakta—wielbiciel; kare—robić; ätma—siebie; samarpana—pełne zadedykowanie; sei-käle—w tym czasie; krsna—Pan Krsna; täre—taką osobę; kare—robić; ätma-sama—równie duchowego jak Siebie; sei deha—to ciało; kare—robić; tära—jego; cit-änanda-maya—pełną transcendentalnego szczęścia; apräkrta-dehe—w tym transcendentalnym ciele; tänra—Jego; carana—stopy; bhajaya—czci.

   Śri Caitanya Mahäprabhu powiedział, „Ciało wielbiciela nigdy nie jest materialne. Jest uważane za transcendentalne, pełne duchowego szczęścia. W czasie inicjacji, kiedy wielbiciel w pełni podporządkowuje się mistrzowi duchowemu, Krsna wznosi go na duchowy poziom. Przekształca ciało wielbiciela w duchową substancję; następnie wielbiciel zaczyna czcić Pana w swoim duchowym ciele.

   Śrila Bhakti Pramoda Puri Mahäräja: Kiedy żywa istota, która weszła na ścieżkę służby oddania, na początku podporządkowuje się lotosowym stopom swojego mistrza duchowego, wtedy Krsna przyjmuje go jako jednego ze Swoich własnych towarzyszy. Uwalnia go od niewoli cielesnej tożsamości i obdarza go doświadczeniem jego wiecznej, duchowej natury. Z tą boską wiedzą, wielbiciel przyjmuje duchowe ciało odpowiednie do rodzaju transcendentalnej służby pełnionej dla Pana. Takie jest wewnętrzne misterium diksa (inicjacji).

Mantra nie różni się od Guru

1.48

yo mantrah sa guruh säksät
yo guruh sa harih svayam
gurur yasya bhavet tustas
tasya tusto harih svayam

Vämana-kalpa/HBV 4.353/BRSB p. 41/MK rozdz.3/GKH (P)

   Mantra (którą otrzymaliśmy od Guru) jest samym Guru, a Guru jest Samym Najwyższym Panem Hari. Nie ma różnicy pomiędzy Guru, mantrą i Hari. Osoba z której zadowolony jest Guru, osiąga szczęście doświadczane przez Samego Śri Hari.

[Uwaga wydawcy: „Jednakże nie jest właściwe porzucanie Guru, którego wiedza jest niewielka, jeśli nie jest on Mayavadim, wrogiem Vaisnavów oraz nie jest przywiązany do grzesznych działań. W tym wypadku wciąż należy szanować go jako Guru i za jego pozwoleniem należy udać się do innego Vaisnavy, który posiada głębsze realizacje, podjąć służbę dla niego i przyjmować instrukcje.” (JD rozdz. 20)]

Mantry otrzymane od Guru będących oszustami są bezużyteczne

1.49

sampradäya vihinä ye manträs te nisphaläh matäh
śri brahmä-rudra-sanakä vaisnaväh ksiti-pävanäh

Padma Puräna/Prameya-ratnavali 1.5/JD Rozdz. 13 /BPKG Biog. str. 62

sampradäya-vihinä—bez połączenia z bona fide sampradayą, czyli sukcesją uczniów; ye—które; mantrah—mantry; te—te; nisphaläh—bezowocne; matäh—są uważane.

   Acaryowie Vaisnava z czterech autoryzowanych sukcesji uczniów – mianowicie Ramanujacarya ze Śri Sampradayi, Śri Madhvacarya z Brahama-sampradayi, Visnusvami z Rudra-sampradayi i Nimbaditya z Catuhsana-sampradayi – oczyszczają cały wszechświat. Diksa-mantry nie otrzymane od bona fide acaryów w jednej z tych czterech sampradayi będą bezowocne.

Moc mantry przekazanej sat-śisya przez sad-guru

1.50
kibä mantra dila gosäńi kibä tära bala?
japite japite mantra korila pägala

CCÄdi 7.81

   (Śri Caitanya Mahäprabhu powiedział:) O Gurudeva! Jaką mantrę Mi dałeś? Jaka jest jej moc? Dzięki stałemu intonowaniu tej mantry, kompletnie oszalałem. Ta mantra powoduje, że czasami zaczynam się śmiać, czasami płakać, tańczyć lub tarzać się po ziemi.

~ W ten sposób kończy się rozdział Diksa – Boska Wiedza ~

Nie możesz dodać komentarza.