• Wpisów: 85
  • Średnio co: 33 dni
  • Ostatni wpis: 6 lat temu, 15:50
  • Licznik odwiedzin: 12 271 / 2886 dni
 
premananda
 
Śri Guru jest manifestacją łaski Śri Krsny

1.13
brahmända bhramite kona bhägyavän jiva
guru-krsna-prasäde päya bhakti-latä-bija

CC Mad 19.151/BRSB p. 34

brahmända bhramite—wędrując w tym wszechświecie; kona—któraś; bhägyavän—bardzo szczęśliwa; jiva—żywa istota; guru—mistrza duchowego; krsna—Krsny;
prasäde—dzięki łasce; päya—otrzymuje; bhakti-latä—pnącze służby oddania; bija—nasionko.

   Wszystkie żywe istoty wędrują po wszechświecie zgodnie ze swoją karmą. Spośród wielu milionów takich żywych istot, jedna, która ma wielkie szczęście, otrzymuje nasionko pnącza służby oddania, dzięki łasce Krsny i Guru.

1.14
yasya prasädäd bhagavat-prasädo
yasyäprasädän na gatih kuto ’pi

Śri Gurvastakam 8

prasädät—dzięki łasce; yasya—którego (Guru); prasädah—(ktoś otrzymuje) łaskę; bhagavat—Krsny; aprasädät—bez łaski; yasya—Jego; na—(tam) nie; gatih—(duchowej) doskonałości, celu; kutah api—(osiągnięcie) nigdzie.

   Dzięki łasce mistrza duchowego otrzymuje się błogosławieństwo Krsny. Bez łaski mistrza duchowego nie można osiągnąć celu (duchowej doskonałości).

Dzięki łasce Śri Guru można osiągnąć Śri Krsnę.

1.15
täte krsna bhaje, kare gurura sevana
mäyä-jäla chute, päya krsnera carana

CC Mad 22.25

täte—dlatego; krsna bhaje—jeśli ktoś czci Pana Krsnę; kare—pełni; gurura
sevana—służbę dla swojego mistrza duchowego; mäyä-jäla chute—uwalnia sięz sieci mayi; päya—otrzymuje; krsnera carana—schronienie u lotosowych stóp Krsny.

   Jeśli uwarunkowana dusza angażuje się w służbę dla Pana i jednocześnie wykonuje polecenia swojego mistrza duchowego i służy mu, może wydostać się z objęć mayi i stać się odpowiednim kandydatem do przyjęcia schronienia u lotosowych stóp Krsny.

Guru może manifestować się w wielu formach

1.16
cintämanir jayati somagirir gurur me
śiksä-guruś ca bhagavän śikhi-pińcha-maulih
yat-päda-kalpataru-pallava-śekharesu
lilä-svayamvara-rasam labhate jayaśrih

Krsna Karnamrta, Bilvamangala Thäkura/ CC Ädi 1.57

cintämanih jayati—wszelka chwała Cintamani; soma-girih—Somagiri (jego inicjującemu Guru); guruh—mistrz duchowy; me—mój; śiksä-guruh—instruujący mistrz duchowy; ca—i; bhagavän—Najwyższy Pan; śikhi-pińcha—z pawimi piórkami; maulih—którego głowa; yat—którego; päda—lotosowe stopy; kalpa-taru—jak drzewa pragnień; pallava—jak nowe listki; śekharesu—u paznokci stóp; lilä-svayam-vara—małżeńskich rozrywek; rasam—owoc; labhate—osiąga; jaya-śri—Śrimati Radhika.

   Wszelka chwała Cintamani i mojemu inicjującemu mistrzowi duchowemu, Somagiri. Wszelka chwała mojemu instruującemu mistrzowi duchowemu, Bhagavanowi Śri Krsnie, który nosi pawie piórka w Swojej koronie. W cieniu Jego lotosowych stóp, które są jak drzewa pragnień, Jayaśri    (Radharani) smakuje transcendentalne owoce jako Jego wieczna małżonka.

Sri Guru jest manifestacją Krsny.

1.17
krsna, gurudvaya, bhakta, śakti, avatära, prakäśa
krsna ei chaya-rüpe karena viläsa

CC Ädi 1.32

krsna—Najwyższy Pan, Śri Krsna; gurudvaya—obydwoje, diksa i śiksa guru; bhakta—wielbiciele; śakti—moce; avatära—inkarnacje; prakäśa—pełne części; krsna—Pan Krsna; ei chaya-rüpe—w tych sześciu cechach; karena viläsa—cieszy się.

   Pan Krsna doświadcza przyjemności dzięki manifestowaniu Się w postaci mistrzów duchowych, wielbicieli, różnych mocy, inkarnacji i Swoich pełnych ekspansji. Wszystkie one są sześcioma w jednym.

Śri Guru jest jednocześnie różny i tożsamy z Krsną.

1.18
yadyapi ämära guru—caitanyera däsa
tathäpi jäniye ämi tänhära prakäśa

CC Ädi 1.44

yadyapi—nawet pomimo; ämära—mój; guru—mistrz duchowy; caitanyera—Pana
Caitanyi Mahäprabhu; däsa—sługa; tathäpi—wciąż; jäniye—znam; ämi—Ja;
tänhära—Pana; prakäśa—bezpośrednia manifestacja.

   Chociaż wiem, że mój mistrz duchowy jest sługą Śri Caitanyi, to wiem również, że jest pełną manifestacją Pana.

Diksa Guru jest rupą Krsny.

1.19
guru krsna-rüpa hana śästrera pramäne
guru-rüpe krsna krpä karena bhakta-gane

CC Ädi 1.45/BRSB p. 40/BPKG Biog. p. 232

guru—mistrz duchowy; krsna-rüpa—tak dobry jak Krsna; hana—jest; śästrera—pism objawionych; pramäne—dowody; guru-rüpe—w formie mistrza duchowego; krsna—Pan Śri Krsna; krpä—łaska; karena—rozdaje; bhakta-gane—Swoim wielbicielom;


   Zgodnie z śastrami, Guru jest manifestacją Krsny. Krsna pojawia się w formie Guru, aby obdarzyć wielbicieli Swoją łaską.

Śiksa Guru jest svarupą Krsny.

1.20
śiksa-guruke ta’ jäni krsnera svarüpa
antaryämi, bhakta-śrestha,—ei dui rüpa

CC Ädi 1.47/BRSB p. 40/BPKG Biog. p. 232

śiksa-guruke—mistrz duchowy, który udziela instrukcji; ta’—naprawdę; jäni—znam;
krsnera—Krsny; sva-rüpa—bezpośredni reprezentant; antaryämi—zamieszkująca Dusza Najwyższa; bhakta-śrestha—najlepszy wielbiciel; ei—te; dui—dwie; rüpa—formy.

   Należy wiedzieć, że śiksa Guru jest Samym Krsną. W formie caittya-guru, Krsna udziela wsparcia i jako najlepszy wielbiciel (acarya) obdarza swoim towarzystwem i śiksa.

Zewnętrznie Krsna objawia się jako acarya, a wewnętrznie jako Dusza Najwyższa.

1.21
naivopayanty apacitim kavayas taveśa
brahmäyusäpi krtam rddha-mudah smarantah
yo ’ntar bahis tanu-bhrtäm aśubham vidhunvann
äcärya-caittya-vapusä sva-gatim vyanakti

SB 11.29.6/CC Ädi 1.48

na eva—z pewnością nie; upayanti—są zdolni do wyrażenia swojej; apacitim— wdzięczności; kavayah—uczeni wielbiciele; tava—Tobie; iśa—O Panie; brahma-äyusä—w czasie równym długości życia Pana Brahmy; api—pomimo krtam—wielkodusznej działalności; rddha—wzrasta; mudah—radość; smarantah—pamiętanie; yah—którego; antah—wewnątrz; bahih—na zewnątrz; tanu-bhrtam—tych, którzy są wcieleni; aśubham—nieszczęście; vidhunvan—rozpraszając; äcärya—mistrza duchowego; caittya—Duszy Najwyższej; vapusä—w formach; sva—własny; gatim—ścieżkę; vyanakti—ukazuje.

   [Śri Uddhava powiedział:] “O mój Panie! Transcendentalni poeci i eksperci w duchowej nauce nie są w stanie w pełni wyrazić swojego dług wdzięczności wobec Ciebie, nawet gdyby żyli tyle samo lat co Brahma, ponieważ pojawiasz Się w dwóch formach—zewnętrznie jako acarya i wewnętrznie jako Dusza Najwyższa—aby wyzwalać wcielone żywe istoty, dzięki udzielaniu im wskazówek w jaki sposób mogą Ciebie osiągnąć.

Jiva nie może ujrzeć Duszy Najwyższej, dlatego Krsna pojawia Się jako Śri Guru.

1.22
jive säksät nähi täte guru caittya-rüpe
śiksä-guru haya krsna-mahänta-svarüpe

CC Ädi 1.58

jive—przez żywą istotę; säksät—bezpośrednie doświadczenie; nähi—nie ma; täte—dlatego; guru—mistrz duchowy; caittya-rüpe—w formie duszy Najwyższej;
śiksa-guru—instruujący mistrz duchowy; haya—pojawia się; krsna—Krsna; mahänta—najlepszy wielbiciel, acarya; sva-rüpe—w formie.

   Ponieważ uwarunkowana dusza nie może bezpośrednio postrzegać obecności Duszy Najwyższej [caittya-guru], pojawia się On jako czysty wielbiciel. Taki wzniosły wielbiciel jest nieróżny od Samego Krsny.

Bhagavän może być czczony tylko poprzez Śri Guru.

1.23
prathaman tu gurum püjyäm tataś caiva mamärcanam
kurvan siddhim aväpnoti hy anyathä nisphalam bhavet

HBV 4.344/Manah-śiksä 2 pt/GKH (P)

prathaman—najpierw; tu—najważniejsze; gurum—Śri Guru; püjyäm—powinien być czczony; ca eva—i z pewnością; tatah—następnie; mama arcanam—czcić Mnie;
hi—z pewnością; kurvan—tak robiąc; aväpnoti—osiąga się; siddhim—doskonałość;
anyathä—inaczej; bhavet—(czyjeś życie) stanie się; nisphalam—bezowocne.

   Śri Krsna mówi, „Najpierw należy czcić swojego Guru, a dopiero potem Mnie. Jeśli ktoś spełnia ten proces właściwie, to w naturalny sposób osiągnie wszelką doskonałość, ale jeżeli ktoś lekceważy ten porządek, wtedy nie osiągnie żadnego rezultatu.

Do Pana należy zbliżać się poprzez Guru.

1.24
näräyano ‘pi vikrtim yäti / guroh pracyutasya durbuddheh
kamalam jaläd apetam / śosayati ravir na posayati

Jaladäkhyäna Samhitä/MS 2, pt/Arcana-dipikä p. 118/KGH (P)

ravih—słońce; śosayati—wysusza; na posayati—nie odżywia tego; kamalam—
lotos; apetam—pozbawiony; jalät—z wody; api—podbnie; näräyanam—Pan
Näräyana; yäti—staje się; vikrtim—wyobcowany; durbuddheh—od tej źle nastawionej osoby; pracyutasya—która porzuciła; guroh—swojego Guru.

   Kiedy kwiat lotosu znajduje się w wodzie, promienie słoneczne powodują jego rozkwit. Jednak to samo słońce doprowadzi do uschnięcia lotosu, który nie ma dostępu do wody. W tym przykładzie Guru jest porównywany do wody, a Najwyższy Pan do słońca.

Śri Gurudeva jako bardzo drogi Śri Mukundzie

1.25
guru-varam mukunda-presthatve smara param ajasram

Manah-śiksä 2

   Zawsze pamiętaj i medytuj o Śri Gurudevie jako bardzo drogim Śri Mukundzie (ponieważ jest on poufnym sługą (kinkari) Śrimati Radhiki).

Każdy kto zna krsna-tattvę powinien być zaakceptowany jako Guru

1.26
kibä vipra, kibä nyäsi, śüdra kene naya
yei krsna-tattva-vettä, sei ‘guru’ haya

CC Mad 8.128/BRSB p. 38/JD Ch. 1/Arcana-dipikä p. 118

kibä—czy; vipra—bramin; kibä—czy; nyäsi—sannyasin; śüdra—śudra; kene—dlaczego; naya—nie; yei—każdy kto; krsna-tattva-vettä—zna krsna-tattvę; sei—to osoba; guru—mistrz duchowy; haya—jest.

   Czy ktoś jest braminem, sannyasinem, śudrą czy kimkolwiek innym, jeśli zna krsna-tattvę, to posiada kwalifikacje, aby przyjąć pozycję Guru.

Guru musi być Vaisnavą

1.27
sat-karma-nipuno vipro mantra-tantra viśäradah
avaisnavo gurur na syäd vaisnavah śvapaco guruh

HBV/GKH 1.17/Arcana-dipikä p. 118

sat-karma—w sześciu przypisanych obowiązkach barmina; nipunah—ekspert; viprah—bramin; mantra—w dziedzinie hymnów i mantr; tantra—oraz zasad i regulacji; viśäradah—bardzo biegły; avaisnavah—osoba, która nie jest wielbicielem Krsny; guruh—mistrz duchowy; na—nie; syät—może się stać; vaisnavah—wielbiciel Krsny; śvapacah—nawet pomimo narodzin w rodzinie żywiącej się psim mięsem; guruh—może zostać Guru.

   Bramin, który jest ekspertem w sześciu rodzajach działań takich jak spełnianie ofiar, studiowanie śastr, nauczanie, rozdawanie i przyjmowanie jałmużny, recytowanie mantr i który jest zaznajomiony z naukami tantry – nie może być zaakceptowany jako Guru, jeżeli nie jest Vaisnavą. Z drugiej strony, zgodnie ze wskazówkami śastr, nawet osoba urodzona w rodzinie candalów (osób spożywających psie mięso), jednak z oddaniem czcząca Śri Visnu, jest odpowiednim kandydatem na Guru.

Należy przyjąć sad-guru

1.28
guru-śuśrüsayä bhaktyä / sarva-labdhärpanena ca
sangena sädhu-bhaktänäm / iśvarärädhanena ca
śraddhayä tat-kathäyäm ca / kirtanair guna-karmanäm
tat-pädämburuha-dhyänät / tal-lingeksärhanädibhih

SB 7.7.30-31/GKH (P)

guru-śuśrüsayä—dzięki pełnieniu służby dla bona fide mistrza duchowego; bhaktyä—z wiarą i oddaniem; sarva—wszystkie; labdha—materialnych osiągnięć; arpanena—dzięki ofiarowaniu ( Śri Guru, lub Krsnie poprzez Guru); ca—i; sangena—dzięki towarzystwu; sädhu-bhaktänäm—wielbicieli i świętych osób; iśvara—Boga, Najwyższej Osoby; ärädhanena—dzięki czczeniu; ca—i; śraddhayä—z wielką wiarą; tat-kathäyäm—w dyskusjach o Panu; ca—i; kirtanaih—dzięki gloryfikowaniu; guna-karmanäm—transcendentalnych cech i czynności Pana; tat—Jego; päda-amburuha—o lotosowych stopach; dhyänät—dzięki medytacji; tat—Jego; linga—form (Bóstw); iksa—przestrzegając; arhana-ädibhih—i dzięki czczeniu.

   Należy przyjąć bona fide Guru i pełnić służbę dla niego z wielką wiarą i oddaniem. Należy wszystko ofiarować Guru i przebywać w towarzystwie świętych osób i wielbicieli. Należy czcić Pana, słuchać chwał Pana z wiarą, gloryfikować transcendentalne cechy i czynności Pana, zawsze medytować o lotosowych stopach Pana i czcić Bóstwo Pana ściśle według wskazówek śastr i Guru.

Pełna wiary służba dla swojego Guru zadowala Krsnę w najwyższym stopniu

1.29
näham ijyä-prajätibhyäm / tapasopaśamena vä
tusyeyam sarva-bhütätmä / guru-śuśrüsayä yathä

SB 10.80.34

na—nie; aham—Ja; ijyä—poprzez rytualne czczenie; prajätibhyäm—wyższe narodziny w czasie inicjacji bramińskiej; tapasä—przez pokuty; upaśamena—przez samokontrolę; vä—lub; tusyeyam—może stać się usatysfakcjonowany; sarva—ze wszystkich; bhüta—żywych istot; ätmä—Dusza; guru—do swojego Guru; śuśrüsayä—dzięki pełnej wiary służbie; yathä—jak.

   Ja, Dusza wszystkich żywych istot, nie jestem tak zadowolony z arcana (czczenia Bóstwa), bramińskiej inicjacji, wyrzeczeń czy samokontroli jak z pełnej wiary służby dla swojego mistrza duchowego.

Krsna objawia Się tylko tym osobom, które Sam wybiera

1.30
näyam ätmä pravacanena labhyo
na medhayä na bahunä śrutena
yam evaisa vrnute tena labhyas
tasyaisa ätmä vivrnute tanüm sväm

Katha Upanisad 1.2.23/ Mundaka Upanisad 3.2.3/JD Ch. 10/GG Intro

näyam—materialna wiedza; ätmä—wiedza o swoim Ja; pravacanena—dzięki dyskusjom; labhyah—zrozumiały; na—nie; medhayä—przez siłę umysłu; na—nie; bahunä—wiele; śrutena—dzięki słuchaniu; yam—gdyż taka osoba; eva—naprawdę; esa—ta wiedza; vrnute—jest ukryta; tena—przez Niego; labhyah—
zrozumieć; tasya—Jego; esa—ta; ätmä—wiedza o Nim; vivrnute—On objawia; tanüm—Swoją własną formę; sväm—dzięki Swojej własnej woli.

   Bóg, Najwyższa Osoba, Prawda Absolutna, znajduje się ponad percepcją zmysłową; ponad umysłowymi i intelektualnymi możliwościami zrozumienia, ponad jakąkolwiek inteligencją i filozofią. Krsna objawia Się tylko tym, którym Sam chce Się objawić. Tylko taka osoba może Go zrozumieć i nikt inny. Będąc zadowolonym z postawy takiej osoby w służbie (dla swojego Guru), Krsna manifestuje jej Swoją własną formę.

Kwalifikowany Guru i Uczeń są czymś wyjątkowym

1.31
śravanayäpi bahubhir yo na labhyah
śrnvanto ’pi bahavo yam na vidyuh
äścaryo vaktä kuśalo ’sya labdhä
äścaryo ’sya jïätä kuśalänuśistah

Kathä Upanisad 1.2.7/GKH 1.13

   Wiele osób nie ma możliwości słuchania o duszy, a nawet po wysłuchaniu tych nauk, wielu nie może ich zrozumieć, ponieważ bardzo trudno znaleźć Guru, który byłby rzeczywistym znawcą prawdy. Taki kwalifikowany Guru jest wielką duszą i jest bardzo rzadko spotykany. Tylko ci, którzy podążają za jego naukami, mogą zrealizować prawdę i stać się ekspertami w nauce o Bogu. Tacy uczniowie są wyjątkowi.

Nie możesz dodać komentarza.