• Wpisów: 85
  • Średnio co: 33 dni
  • Ostatni wpis: 5 lat temu, 15:50
  • Licznik odwiedzin: 12 095 / 2859 dni
 
premananda
 
Mangaläcarana

(Przywołanie pomyślności)

vande ‘ham śri-guroh śri-yuta-pada-kamalam śri-gurün vaisnavämś ca
śri-rüpam sägrajätam saha-gana-raghunäthänvitam tam sa-jivam
sädvaitam sävadhütam parijana-sahitam krsna-caitanya-devam
śri-rädhä-krsna-pädän saha-gana-lalitä-śri-viśäkhänvitämś ca

Śri Caitanya-caritämrta, Antya-lilä 2.1, Śrila Krsnadäsa Kaviräja Gosvämi/SGG p. 1

vande—ofiarowuję moje pełne szacunku pokłony; aham—ja; śri-guroh—mojemu mistrzowi duchowemu; śri-yuta-pada-kamalam—posiadającym bogactwa lotosowym stopom; śri-gurün—mistrzom duchowym; vaisnavän—wszystkim Vaisnavom; ca—i; śri-rüpam—Śrila Rupie Gosvamiemu; sa-agra-jätam—z jego starszym bratem, Śri Sanatanem Gosvamim; saha-gana-raghunätha-anvitam—z Raghunathem dasem Gosvamim i jego towarzyszami; tam—jemu; sa-jivam—z Jivą Gosvamim; sa-advaitam—z Advaitą Äcäryą; sa-avadhütam—z Panem Nityänandą; parijana-sahitam—i z wszystkimi innymi towarzyszami; krsna-caitanya-devam—Panu Śri Krsnie Caitanyi Mahäprabhu; śri-rädhä-krsna-pädän—lotosowym stopom Radhy i Krsny; saha-gana—z towarzyszami; lalitä-śri-viśäkhä-anvitän—którym towarzyszą Lalita i Viśakha; ca—również.

   Ofiarowuję pranama lotosowym stopom Śri Gurudeva (tzn. śri diksa-guru i bhajana śiksa-guru), guru-vardze (nasza cała sukcesja uczniów) i wszystkim pozostałym Vaisnavom, Śri Rupie Gosvamiemu, jego starszemu bratu Śri Sanatanie Gosvamiemu, Śri Raghunatcie Dasie Gosvamiemu, Śri Jivie Gosvamiemu i ich towarzyszom, Śri Advaicie Prabhu, Śri Nityanandzie Prabhu, Śri Krsnie Caitanyi Mahaprabhu i wszystkim Jego pozostałym towarzyszom oraz lotosowym stopom Śri Radhy i Krsny pozostających w towarzystwie Lality i Viśakhy i wszystkich pozostałych sakhi.

gurave gauracandräya rädhikäyai tadälaye
krsnäya krsna-bhaktäya tad-bhaktäya namo namah

Nieznany Vaisnava

gurave—dla Śri Guru; gauracandräya—Gauracandrze; rädhikäyai—Śrimati Radhice; tad-älaye—Jej miejscu rozrywek Śri Vrndavana Dhamie i Jej przyjaciółkom; krsnäya—Krsnie; krsna-bhaktäya—wielbicielom Krsny;
tad-bhaktäya—wielbicielom wielbicieli Krsny; namah namah—ofiarowuję raz za razem moje pokłony.

   Raz za razem ofiarowuję moje pokłony Śri Guru, Śri Gauracandrze, Śrimati Radhice, Jej towarzyszkom i Jej siedzibie, Śri Vrndavana Dhamie oraz Śri Krsnie i wszystkim Jego wielbicielom.

Śri Guru Pranama
(om)ajnäna-timirändhasya jnänänjana-śaläkayä
caksur unmilitam yena tasmai śri-gurave namah

Śri Prema-bhakti-candrikä, Śrila Narottama däsa Thäkura

(om—zwrócenie się do boskości); ajnäna—z ignorancji; timira—w ciemności;
andhasya—ten, który był zaślepiony; jnäna-anjana—dzięki maści duchowej wiedzy; śaläkayä—przez przyrząd medyczny używany przy usuwaniu katarakty;
caksuh—oczy; unmilitam—otworzył; yena—przez niego; tasmai—jemu; śri-gurave—mojemu mistrzowi duchowemu; namah—pokłony.

   O Gurudeva, jesteś tak łaskawy. Ofiarowuję moje pokorne pokłony tobie i modlę się z głębi swojego serca, abyś pochodnią boskiej wiedzy otworzył moje oczy zaślepione ciemnością ignorancji.

Śrila Bhaktivedänta Näräyana Gosvämi Mahäräja Pranäma

namah om visnu-pädäya rädhikäyäh priyätmane
śri-śrimad-bhaktivedänta näräyana iti nämine (1)

namah—pokłony; om visnu-pädäya—ten, który przyjął schronienie lub zawsze przebywa u lotosowych stóp Visnu, czy raczej Śri Krsny (tutaj 'Visnu' odnosi się do vyapnotiti Visnu, Śri Krsny, który manifestuje Się w wielu postaciach podczas tańca rasa, a nie do Vaikunthy Narayany czy Visnu jako utrzymującego); rädhikäyäh priyätmane—ta szczególna dusza, która jest drogą lub ukochaną sakhi Śrimati Radhiki; śri-śrimad—piękny, otoczony bogactwami, należący do Śrimati Radhiki; bhaktivedänta—który jest ekspertem w konkluzjach Wed, które kulminują w czystej bhakti; näräyana—który obdarza schronieniem wszystkich (närä—żywe istoty; äyana—schronienie), Śrila Bhaktivedänta Näräyana Gosvämi Mahäräja; iti—dlatego; nämine—jemu, którego imię jest.

   Ofiarowuję pranama om visnupadzie Śri Śrimad Bhaktivedancie Narayanowi Gosvamiemu Maharajowi, który jest drogi Śrimati Radhice.

śri-krsna-lilä-kathane sudaksam audärya-mädhurya-gunaiś ca yuktam varam varenyam purusam mahäntam näräyanam tväm śirasä namämi(2)

śri-krsna—Radha i Krsna; lilä—rozrywiki; kathane—opowiadanie; sudaksam—ekspert lub wysublimowane znawstwo; audärya—wspaniałomyślność; mädhurya—słodycz; gunaih—cechy; ca—i; yuktam—obdarzony; varam—ekspert, najlepszy; varenyam—wzniosły; purusam mahäntam—wielka osobistość; näräyanam—Śri Śrimad Bhaktivedänta Näräyana Mahäräja; tväm—tobie; śirasä—skłaniając głowę; namämi—ofiarowuję moje pokłony.

   Śrila Narayana Maharaja jest ekspertem w opisywaniu krsna-lila. Posiada cechy wspaniałomyślności i słodyczy i jest najlepszą z wielkich dusz. Ponieważ zawsze smakuje słodycz Krsny jest zdolny do nieograniczonego rozdawania tej słodyczy innym. Skłaniam moją głowę u jego lotosowych stóp.

tridandinäm bhakta-śiromanim ca śri-krsna-padäbja-dhrtaika-hrdi,
caitanya-lilämrta-sära-säram näräyänam tväm satatam prapadye (3)

tridandinäm—(i ze wszystkich) tridandi-sannyäsinów; bhakta-śiromanim—klejnot koronny wszystkich bhaktów; ca—i; śri-krsna padäbja—lotosowe stopy Radhy-Krsny; dhrta-eka-hrdi—trzyma w swoim sercu jako swoje jedyne schronienie, posiada wyłączne oddanie do; caitanya—Śri Caitanya Mahäprabhu; lilä-amrta—pełne nektaru rozrywki; sära säram—który jest zaznajomiony z esencją; näräyänam—Śri Śrimad Bhaktivedänta Näräyana Mahäräja; tväm—tobie; satatam—zawsze; prapadye—przyjmuję schronienie.

   Śrila Narayana Maharaja, klejnot koronny tridandi-sannyasinów, zawsze trzyma w swoim sercu lotosowe stopy Radhy i Krsny, szczególnie, kiedy Krsna służy Śrimati Radhice. On głęboko medytuje o Śri Caitanyi Mahaprabhu i wewnętrznych powodach Jego pojawienia się. Składam pokłony lotosowym stopom Śrila Narayana Maharaja, który posiada niezliczone transcendentalne cechy.

Śrila Bhaktivedänta Vämana Gosvämi Mahäräja Pranäma

namah om visnu-pädäya keśava-presthäya bhütale
śrimate bhaktivedänta-vämana iti nämine (1)

   Składam moje pokorne pokłony lotosowym stopom om visnupady Śri Śrimad Bhaktivedanty Vamany Gosvamiego Maharajy. Będąc bardzo drogim i bliskim Śri Krsnie, który jest znany jako Keśava (Keśava również oznacza Śri Keśava Gosvami Maharaja), łaskawie pojawił się na tej planecie Ziemi.

śri-thäkuräni-priya-dayitäya krpäbdhaye
tattva-traya-pradänäya śri-guru-desa-tärine (2)

   Jest on bardzo drogi najukochańszym towarzyszkom Śri Radhy Thakurani i jest oceanem łaski. Jako Śri Guru obdarza kompletną wiedzą o trzech tattvach (sambandha, abhidheya i prayojana) oraz wyzwala nieszczęsne i upadłe dusze.

śri-nityänanda-abhinnäya gaura-kämaika-carine
rüpänugä-pravaräya ‘śri-räga’ iti svarüpini (3)

   Jest on pełną manifestacją akhanda-guru-tattvy (zasady Śri Guru jako niepodzielnej całości), Śriman Nityanandy Prabhu. Wypełnił wewnętrzne pragnienie Śri Gaurasundary, dzięki nauczaniu wszystkich raga-marga-bhakti. Ofiarowuję pranama najgodniejszym czci lotosowym stopom mojego Śri Gurudeva, który jest najlepszym z rupanugów i który w swojej wiecznej, transcendentalnej formie (siddha-svarupa) jest Ragą, manjari Śrimati Radhy Thakurani.

Śrila Bhaktivedänta Swämi Prabhupäda Pranäma

namah om visnu-pädäya krsna-presthäya bhütale
śrimate bhaktivedänta-svämin iti nämine (1)

namah—pokłony; om—zwrócenie się; visnu-pädäya—jemu, który jest zawsze usytuowany u lotosowych stóp Śri Krsny; krsna-presthäya—który jest bardzo drogi Panu Krsnie; bhütale—na ziemi; śrimate—przepiękny; bhaktivedänta-svämin—
Bhaktivedänta Swämi; iti—dlatego; nämine—którego imię jest.

   Ofiarowuję pranama om visnupadzie Śri Śrimad Abhaya-Caranaravindzie Bhaktivedancie Svamiemu, który jest najdroższy Krsnie na tej Ziemi, przyjąwszy schronienie u Jego lotosowych stóp.

namas te särasvate deve gaura-väni-pracärine
nirviśesa-śünyavädi-päścätya-deśa-tärine (2)

namah—pokłony; te—tobie; särasvate deve—słudze Bhaktisiddhänty
Sarasvatiego Gosvämiego; gaura-väni—przekaz Pana Caitanyi; pracärine—naucza; nirviśesa—od impersonalizmu; śünya-vädi—od pustki; päścätya—zachodnie; deśa—kraje; tärine—wyzwala.

   Nasze pełne szacunku pokłony tobie, O sługo Sarasvatiego Gosvamiego. Łaskawie nauczasz przekazu Gaurasundary i wyzwalasz zachodnie kraje, które są przesycone impersonalizmem i filozofią pustki.

Śrila Bhakti Prajnäna Kesava Gosvämi Pranäma

namah om visnu-pädäya äcärya-simha-rüpine
śri-śrimad-bhakti-prajnäna-keśava iti nämine
atimartya-cariträya sväśritänäm ca päline
jiva-duhkhe sadärttäya śri-näma-prema-däyine (1)

   Ofiarowuję pranama najgodniejszemu czci, podobnemu do lwa acaryii, jagad-guru om visnupadzie astottara-śata Śri Śrimad Bhakti Prajnanie Keśavie Gosvamiemu  Maharajowi, który odżywia z najwyższym, boskim uczuciem, jak troskliwy rodzic, tych, którzy przyjęli w nim schronienie, który zawsze bardzo rozpacza widząc cierpienia jiv, które odwróciły się od Krsny i który obdarza je śri-nama przyozdobionym premą.

gauräśraya-vigrahäya krsna-kämaika-cärine
rüpänuga-pravaräya vinodeti svarüpine (2)

   Jest on manifestacją rezerwuaru premy Mahaprabhu, najwyższym nauczycielem prema-bhakti w linii Śrila Rupy Gosvamiego, a jego imieniem jest Vinoda, ponieważ jest ekspertem w obdarzaniu przyjemnością (vinoda) Vinodini Radhiki oraz Mahaprabhu.

Śrila Bhaktisiddhänta Sarasvati Prabhupäda Pranäma

namah om visnu-padäya krsna-presthäya bhütale
śrimate bhakti-siddhänta-sarasvatiti-nämine
śri-värsabhänavi-devi-dayitäya krpäbdhaye
krsna-sambandha-vijnäna-däyine prabhave namah (1)

namah—pokłony; om—zwrócenie się; visnu-padäya—jemu, który przyjął schronienie u lotosowych stóp Śri Krsny; krsna-presthäya—który jest bardzo drogi Śri Krsnie; bhü-tale—na Ziemi; śrimate—przepiękny; bhakti-siddhänta-sarasvati—Śrila Bhaktisiddhänta Sarasvati; iti—dlatego; nämine—którego imię jest; śri-värsabhänavidevi-dayitäya—najdroższej służce Śrimati Radharani; krpä-abdhaye—
który jest oceanem łaski; krsna-sambandha—związek z Krsną; vijnäna—wiedza zrealizowana; däyine—który dostarcza; prabhave—mistrzowi; namah—pokłony.

   Ofiarowuję pranama om visnupadzie Śri Śrimad Bhaktisiddhancie Sarasvatiemu Gosvamiemu Thakurze Prabhupadzie, który jest najukochańszym Śri Varsabhanavi-devi Radhice na tej Ziemi, który jest oceanem łaski i który łaskawie obdarza realizacją naszego wiecznego związku (sambandha-vijnana) z Radhą i Krsną.

mädhuryojjvala-premädhya-śri-rüpänuga-bhaktida
śri-gaura-karunä-śakti-vigrahäya namo ‘stu te (2)

mädhurya—małżeńska; ujjvala—jaśniejąca; prema—transcendentalna ekstatyczna miłość;ädhya—wzbogacona o; śri-rüpa-anuga—podążając za Śrila Rupą Gosvamim; bhaktida—obdarzając służbą oddania; śri-gaura—Pana Caitanyi Mahäprabhu;karunä—łaski; śakti—energia; vigrahäya—uosobienie; namah—pokłony; astu—niech będą; te—tobie.

   Raz za razem składam pokłony Śrila Sarasvatiemu Thakurze, który jest inkarnacją łaski Śri Gaurangi Mahaprabhu (który pojawił się na Ziemi, aby obdarzać ujjvala-madhurya-rasą, pełnią małżeńskiej premy) i który jest uosobieniem linii śri rupanuga-bhakti.

namas te gaura-väni-śri-mürtaye dina-tärine
rüpänuga-viruddhäpasiddhänta-dhvänta-härine (3)

namah—pokłony; te—tobie; gaura-väni—nauk Pana Caitanyi; śri-mürtaye—uosobienie; dina—upadłych; tärine—wyzwolicielowi; rüpa-anuga—strumień koncepcji i nauk Śrila Rupy Gosvamiego; viruddha—przeciwny; apasiddhänta—nieautoryzowanym stwierdzeniom; dhvänta—ciemność; härine—tobie, który usuwasz.

   Ofiarowuję pokłony Śrila Sarasvatiemu Thakurze, który jest uosobieniem nauk Śri Gaurangi Mahaprabhu (vani). Wyzwala upadłe dusze i niszczy ciemność wyrastającą z błędnych koncepcji (apasiddhanta), przeciwnych naukom przekazanym przez Śrila Rupę Gosvamiego (rupanuga).

Śrila Gaurakiśora Däsa Bäbäji Pranäma

namo gaurakiśoräya säksäd-vairägya-mürtaye
vipralambha-rasämbhodhe! pädämbujäya te namah

namah—pokłony; gaura-kiśoräya—Gaura-kiśora dasa Babajiemu; säksät—
bezpośrednio; vairägya—wyrzeczenie; mürtaye—uosobienie; vipralambha—rozdzielenia od Krsny; rasa—owoc; ambodhe—O oceanie; päda-ambujäya—
lotosowym stopom; te—twoim; namah—pokłony.

   Ofiarowuję pranama lotosowym stopom Śri Gaurakiśory, który jest uosobieniem wyrzeczenia i oceanem vipralambha-rasy, zawsze zaabsorbowanym smakowaniem owoców boskiego rozdzielenia od Śri Radhy i Krsny.

Śrila Bhaktivinoda Thäkura Pranäma

namo bhaktivinodäya saccidänanda-nämine
gaura-śakti-svarüpäya rüpänuga-varäya te

namah—pokłony; bhaktivinodäya—Śrila Bhaktivinodzie Thakurze; sat-cit-änanda-
nämine—znanemu jako Saccidänanda; gaura—Pana Caitanyi; śakti—
energii; svarüpäya—uosobieniu; rüpa-anuga-varäya—który jest sławnym zwolennikiem Śrila Rupy Gosvamiego; te—tobie.

   Ofiarowuję pranama Saccidanandzie Śri Bhaktivinodzie Thakurze, który jest najlepszym z rupanugów i uosobieniem (prakaśa) śakti Śri Gaurangi Mahaprabhu, Gadadhary Pandity.

Śrila Jagannätha Däsa Bäbaji Pranäma

gaurävirbhava-bhümes tvam nirdestä sajjana-priyah
vaisnava-särvabhauma śri-jagannäthäya te namah

gaura—Pana Caitanyi; ävirbhäva—pojawienia się; bhümeù—miejscu; tvam—tobie; nirdestä—wskazujący; sat-jana—wszystkim świętym osobom; priyah—drogi; vaisnava—Vaisnavom; särvabhaumah—główny; śri-jagannäthäya—
Jagannäcie däsie Bäbäjiemu; te—tobie; namah—pokłony.

   Ofiarowuję pranama najlepszemu Vaisnavie, Śri Jagannacie Dasie Babajiemu Maharajowi, który potwierdził miejsce pojawienia się Śri Gaurasundara i który jest tak drogi wszystkim świętym wielbicielom.

Śri Vaisnava Pranäma

väńchä-kalpa-tarubhyaś ca krpä-sindhubhya eva ca
patitänäm pävanebhyo vaisnavebhyo namo namah

väńchä-kalpa-tarubhyah—którzy są drzewami pragnień; ca—i; krpä—łaski; sindhubhyah—którzy są oceanami; eva—z pewnością; ca—i; patitänäm—upadłe dusze; pävanebhyah—oczyszczają; vaisnavebhyah—Vaisnavom; namah
namah—wielokrotne pokłony.

   Ofiarowuję pranama Vaisnavom, którzy są jak drzewa pragnień, spełniają wszystkie pragnienia, którzy są oceanem łaski i którzy wyzwalają upadłe, uwarunkowane dusze.

Śrila Sanätana Gosvämi Vandanä (Sambandha-tattva äcärya)

vairägya-yug bhakti-rasam prayatnair
apäyayan mäm anabhipsum andham
krpämbudhir yah para-duhkha-duhkhi
sanätanäm tam prabhum äśrayämi

Śri Viläpa-kusumäńjali 6, Śrila Raghunätha däsa Gosvämi

vairägya—z wyrzeczeniem; yug—związany; bhakti—służby oddania; rasam—the nektar; prayatnaih—z wielkim wysiłkiem; apäyayan—sprawił, że piłem; mäm—ja; anabhépsum—nie chcąc; andham—zaślepiony; krpä—łaski; ambudhih—ocean; yah—który; para—o innych; duhkha—nieszczęście; duhkhi—nieszczęśliwy; sanätanam—Sanätana Gosvämi; tam—jego; prabhum—mistrza; äśrayämi—przyjmuję schronienie.

   Nie chciałem pić nektaru bhakti-rasy ozdobionej wyrzeczeniem, ale Śrila Sanatana Gosvami, będąc oceanem łaski, który nie potrafi tolerować nieszczęść innych, skłonił mnie do jego wypicia. Dlatego przyjmuję schronienie Śrila Sanatany Gosvamiego jako mojego śiksa-guru.

Nie możesz dodać komentarza.